Πολιτική Ε.ΒΙ.ΑΡ. Α.Ε. Η ΕΒΙΑΡ Α.Ε. από καταβολής της έχει αναγορεύσει την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών της καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος ως βασικό στοιχείο της λειτουργίας της. Πολιτική μας δεν είναι να κερδίζουμε απλά την ανάθεση εργασιών από τους πελάτες μας, αλλά να κατακτούμε και την εμπιστοσύνη τους, με την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις τους.

Πολιτική Ε.ΒΙ.ΑΡ. Α.Ε.

Η ΕΒΙΑΡ A.Ε. διαθέτει πλήρη συνείδηση του ρόλου της ποιότητας των υπηρεσιών της, της ασφάλειας του προσωπικού της, των εγκαταστάσεων υποδομής των πελατών της, της προστασίας και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος καθώς και πλήρη αυτογνωσία και γνώση του σοβαρού ρόλου των υπηρεσιών της.
Πολιτική μας δεν είναι να κερδίζουμε απλά την ανάθεση εργασιών των πελατών μας, αλλά να κατακτούμε και την εμπιστοσύνη τους, στην ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλών μεθόδων εργασίας, του πλήρους σεβασμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και των επιπτώσεων των εργασιών μας στο περιβάλλον.
Οι ποιοτικές απαιτήσεις, οι απαιτήσεις ασφάλειας και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε εργασίας αναγνωρίζονται και παρακολουθούνται συνεχώς και η προσπάθεια αναβάθμισης του επιπέδου συμμόρφωσης και ασφάλειας είναι συνεχής και αδιάλειπτη.
Η γνώση και εμπειρία των στελεχών, η υπάρχουσα πλήρης τεχνική τεκμηρίωση και η μεγάλη εμπειρία της επιχείρησης, αποτελούν τα όπλα μας για τη διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών μας, την ασφάλεια του προσωπικού μας και των εγκαταστάσεων υποδομής των πελατών μας.
Η πολιτική της ΕΒΙΑΡ A.Ε. είναι να προσπαθεί να βελτιώνει συνεχώς τη συμμόρφωση με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πελατών της χωρίς τη διακύβευση της αξιοπιστίας των παρεχόμενων προς αυτούς υπηρεσιών και χωρίς σπατάλες πόρων και με φροντίδα στα θέματα ασφάλειας προσωπικού,πελάτη και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Η Εταιρία μας πρωτοπορεί στο θέμα αυτό στο χώρο της, δεδομένου ότι είναι μια από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα στο αντικείμενό της, η οποία εφαρμόζει τα συστήματα Ποιότητας ISO 9001-2015, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001-2015 και ISO 45001-2018.

Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας
Οι βασικές αρχές που συνθέτουν την ποιότητα των μελετών, κατασκευών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και την ασφάλεια των εργασιών που εκτελεί, είναι :
– Ύπαρξη πλήρους διαδικασιών προγραμματισμού ελέγχου και παρακολούθησης κάθε έργου με στόχο την κάλυψη των ποιοτικών, χρονικών και κοστολογικών πλάνων, καθώς και πρόληψης και αντιμετώπισης όλων των πιθανών κινδύνων εργασίας, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμούς ή ασθένειες.
– Εκτέλεση εργασιών από εκπαιδευμένο, ικανό και έμπειρο προσωπικό με την ανάλογη επίβλεψη και με τη χρήση, όπου απαιτείται ειδικών οδηγιών.
– Εργασίες βασισμένες στις απαιτήσεις των μελετών, στους ισχύοντες κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των κανονισμών ασφάλειας, των κανόνων της τέχνης και της τεχνικής και των μεθόδων ασφαλούς εργασίας.
– Κανένα έργο δεν παραδίδεται στον πελάτη χωρίς να έχει υποστεί τις απαιτούμενες δοκιμές και την διαδικασία έναρξης λειτουργίας, η οποία γίνεται παρουσία του.
– Ο ελάχιστος δυνατός χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα πελατών για παροχή υπηρεσιών (ιδιαίτερα σε αίτηση παροχής τεχνικής υποστήριξης, μέσω σύμβασης) και σε οποιοδήποτε παράπονο πελάτη τυχόν υπάρξει.
– Οι ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις και οδηγίες της ΜΕΕΚ που σχετίζονται με την ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων, θα καλύπτονται σε κάθε περίπτωση με συνεχή προσπάθεια για εξάλειψη όλων των ανασφαλών και επικίνδυνων καταστάσεων που μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα.
– Βασικό σύνθημα στην επιχείρηση είναι «ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ».
Για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας και ασφάλειας των υπηρεσιών μας χρησιμοποιείται προσωπικό υψηλής στάθμης υπό τη συνεχή επίβλεψη των στελεχών της επιχείρησης, σε μακρόχρονη βάση συνεργασίας και γίνονται βελτιώσεις στον τρόπο εργασίας τους και τα μέσα. Η εταιρία μελετά και διαθέτει στην αγορά νέες σύγχρονες υπηρεσίες και επιτυγχάνει νέες συνεργασίες για πλήρη εκμετάλλευση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας, χωρίς θυσίες στα ζητήματα ποιότητας και ασφάλειας.

Περιβαλλοντική Πολιτική
Η Περιβαλλοντική Πολιτική της επιχείρησης στηρίζεται στους εξής άξονες:
1. Πιστή τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για το περιβάλλον.
2. Ελαχιστοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων και αερίων ρύπων παράλληλα με τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών.
3. Πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση των αρχών, των ενδιαφερομένων φορέων και των πολιτών με περιβαλλοντική επικοινωνία και συνεργασία με αυτούς.
4. Εφαρμογή όλο και καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών που εφαρμόζονται διεθνώς σε θέματα για τον έλεγχο και τον περιορισμό κάθε μορφής ρύπανσης.
5. Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων (ενέργεια, καύσιμα κλπ).
6. Ανάπτυξη ρεαλιστικών προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού της για τα περιβαλλοντικά θέματα με στόχο την πρόληψη και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Με βάση τα παραπάνω η επιχείρηση, αναλαμβάνει στο ακέραιο τις ευθύνες και υποχρεώσεις της για την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και στοχεύει παράλληλα με τη λειτουργία και την ανάπτυξη των εργασιών της να διασφαλίζει:
• Καμία άξια αναφοράς επίπτωση στο έδαφος των χώρων δραστηριοποίησής της ή στους γειτονικούς.
• Μέγιστη δυνατή ανακύκλωση υγρών αποβλήτων και αποφυγή μόλυνσης εδάφους και νερών από τις εργασίες στο χώρο δραστηριοποίησης.
• Ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στον αέρα της περιοχής που δραστηριοποιείται
• Καμία άμεση ή έμμεση επίπτωση στην πανίδα και χλωρίδα.
• Καμιά πρακτική όχληση, λόγω θορύβου ή άλλης αιτίας.
Η Περιβαλλοντική Πολιτική καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης όσον αφορά στους χώρους γραφείων, αποθήκευσης εισερχομένων υλικών, προετοιμασίας υλικών προς εγκατάσταση, τοποθέτησης προσωρινά αποξηλούμενων υλικών και υλικών συσκευασίας και αποθήκευσης του scrap ή ανακυκλώσιμων.
Η περιβαλλοντική Πολιτική καλύπτει επίσης τους τυχόν υπεργολάβους που απασχολούνται για λογαριασμό της επιχείρησης, τους Περιβαλλοντικούς Συνεργάτες ή συνεργάτες της επιχείρησης και τους προμηθευτές υλικών της επιχείρησης.

Πολιτική Παύσης Εργασιών
Με γνώμονα της δέσμευση μας για τη εξασφάλιση της ασφάλειας και της Υγείας η εταιρία και το προσωπικό της μεμονωμένα διακόπτουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία αυτών ή των τρίτων που εμπλέκονται σε αυτή, δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή ασθένεια.
Ομοίως για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος το προσωπικό της και η Διοίκηση παρεμβαίνει άμεσα και διακόπτουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Ειδικότερα, αναφερόμαστε σε δραστηριότητες που μπορεί να είναι επιζήμιες για την ποιότητα των περιβαλλοντικών στοιχείων (αέρας, έδαφος, νερό, χλωρίδας και πανίδα), ή για την ακεραιότητα κάποιου χώρου αρχαιολογικής ή καλλιτεχνικής κληρονομιάς.
Η εντολή Παύσης Εργασίας εφαρμόζεται χωρίς φόβο για τυχόν συνέπειες. Δεν πρέπει να αποδίδεται υπαιτιότητα ή ευθύνη σε κάποιον υπάλληλο ή υπεργολάβο ο οποίος αναφέρει, καλή τη πίστη, μια κατάσταση ιδιαίτερου κινδύνου, ακόμα κι αν η εν λόγω ενέργεια αποδειχθεί εκ των υστέρων άσκοπη.

Είναι καθημερινή η δέσμευσή μας για την ποιότητα των εργασιών μας, την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων μας και των εμπλεκόμενων τρίτων καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.
Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν προτεραιότητά μας.

Η παρούσα πολιτική είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Χαϊδάρι, 08/04/2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ&ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ