Μελέτες Μετρήσεις – Έλεγχος κατά ΕΛΟΤ HD384 – ΥΔΕ – VLf62kV Η ποιότητα των υπηρεσιών μας, βασικό στοιχείο της λειτουργίας μας.

Η πολύχρονη εμπειρία μας, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας σε συνάρτηση με την συνεχή διακρίβωση/πιστοποίηση λειτουργίας του εξοπλισμού μας, μας κατατάσσουν πρωτοπόρους στην μέτρηση, τον εντοπισμό και πρόταση λύσης σε κάθε πρόβλημα που παρουσιασθεί.

Πραγματοποιούμε έλεγχο και πιστοποίηση καλωδίων Μέσης Τάσης με μέθοδο VLF40-62kV, έλεγχο γήρανσης καλωδίων με μέθοδο PD (Partial Discharge), μέτρηση Μετασχηματιστών (λόγο (ratio), αντίσταση τυλιγμάτων (winding resistance), ρεύμα διέγερσης, εφδ), θερμογράφηση εξοπλισμού για “hot spots”, μέτρηση γείωσης, έλεγχος κατάστασης Αυτομάτων Διακοπτών (on/off, αντίσταση διέλευσης, ταυτοχρονισμός φάσεων ), έλεγχος πυκνωτών, έλεγχος ρυθμίσεων ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας, διηλεκτρική αντοχή μονωτικού ελαίου και καθαρισμό με διαδικασία DELAVAL, διηλεκτρική αντοχή εξοπλισμού έως 150kV AC, εντοπισμό και αποκατάσταση βλάβης καλωδίων Μέσης και Χαμηλής Τάσης, εντοπισμό και αποκατάσταση βλάβης μανδυών καλωδίων Μέσης Τάσης, καταγραφή σε “real time” των παραμέτρων του δικτύου με analyzer και εξαγωγή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Έλεγχος εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ HD384 και σύνταξη Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου (Υ.Δ.Ε.)

Υπηρεσίες ΜελέτηςΜελέτη Κατασκευής Υποσταθμών

Μελέτη για την κατασκευή Υποσταθμών Y.T προς Μ.Τ και Μ.Τ προς Χ.Τ.

Συστήματα προστασίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Μελέτη των συστημάτων προστασίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Δείτε Περισσότερα

Έλεγχος, Πιστοποίηση Εξοπλισμού

Μετρήσεις εξοπλισμού Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Δείτε Περισσότερα


Αντικεραυνικές μελέτες

Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων.Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ευθύνης

Επικοινωνήστε μαζί μας να συζητήσουμε την εφαρμογή σας