Πολιτική Ε.ΒΙ.ΑΡ. Α.Ε. Η ΕΒΙΑΡ Α.Ε. από καταβολής της έχει αναγορεύσει την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών της καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος ως βασικό στοιχείο της λειτουργίας της. Πολιτική μας δεν είναι να κερδίζουμε απλά την ανάθεση εργασιών από τους πελάτες μας, αλλά να κατακτούμε και την εμπιστοσύνη τους, με την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις τους.

Αναγνωρίζοντας το ρόλο που παίζει η ποιότητα και η ασφάλεια των υπηρεσιών μας στην άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων των πελατών μας, προσπαθούμε να τις παρέχουμε με συνέπεια, συνέχεια και αξιοπιστία. Το γνωστικό υπόβαθρο των στελεχών, η υπάρχουσα πλήρης τεχνική τεκμηρίωση και η μεγάλη εμπειρία της επιχείρησης, αποτελούν τα όπλα μας στην ως άνω προσπάθεια.

Οι βασικές αρχές που συνθέτουν την ποιότητα και ασφάλεια των μελετών, κατασκευών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης τις οποίες αυτή παρέχει, είναι :

– Πλήρεις διαδικασίες προγραμματισμού
, ελέγχου και παρακολούθησης κάθε έργου με σκοπό την κάλυψη των ποιοτικών, χρονικών και κοστολογικών στόχων και πρόληψης και αντιμετώπισης όλων των πιθανών κινδύνων εργασίας.

– Όλες οι εργασίες γίνονται από εκπαιδευμένο, ικανό και έμπειρο προσωπικό με την κατά περίπτωση απαιτούμενη επίβλεψη και με τη χρήση, όπου απαιτείται, ειδικών οδηγιών.

– Οι εργασίες βασίζονται στις απαιτήσεις των μελετών
, στους ισχύοντες κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών ασφάλειας και στους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης.

– Τα Έργα δεν παραδίδονται στους πελάτες χωρίς να έχουν υποστεί τις απαιτούμενες δοκιμές και την διαδικασία έναρξης λειτουργίας, η οποία πραγματοποιείται παρουσία τους.

– Ο χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα πελατών για παροχή υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, είναι ο ελάχιστος δυνατός.

– Οι ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και οδηγίες της μελέτης που σχετίζονται με την ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων, καλύπτονται σε κάθε περίπτωση.

Για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας και ασφάλεια των υπηρεσιών χρησιμοποιείται το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό υπό τη συνεχή επίβλεψη των στελεχών της επιχείρησης. Το προσωπικό αυτό ενθαρρύνεται να υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση των παρεχόμενων από την επιχείρηση υπηρεσιών και του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών.

Ένας από τους βασικούς στόχους της Εταιρίας είναι να μελετά και να προτείνει στην αγορά νέες σύγχρονες υπηρεσίες και να επιτυγχάνει νέες συνεργασίες για την πλήρη εκμετάλλευση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας, χωρίς θυσίες στα ζητήματα ποιότητας.

Βασικό μέλημα είναι η προστασία και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Στόχος μας, παράλληλα με τη λειτουργία και ανάπτυξη των εργασιών μας, είναι να διασφαλίζουμε στο χώρο που δραστηριοποιούμαστε:
– Μη ύπαρξη άξιας αναφοράς επίπτωσης στο έδαφος.
– Μέγιστη δυνατή ανακύκλωση υγρών αποβλήτων και αποφυγή μόλυνσης εδάφους και νερών από τις εργασίες.
– Ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στον αέρα.
– Καμία άμεση ή έμμεση επίπτωση στην πανίδα και χλωρίδα.
– Καμιά πρακτική όχληση, λόγω θορύβου ή άλλης αιτίας.

Με γνώμονα της δέσμευσής μας για τη εξασφάλιση της Ασφάλειας & Υγείας και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, η εταιρία και το προσωπικό της μεμονομένα διακόπτουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία αυτών ή των τρίτων και οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.
Ειδικότερα, αναφερόμαστε σε δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή είναι επιζήμιες για την ποιότητα των περιβαλλοντικών στοιχείων (αέρας, έδαφος, νερό, χλωρίδας και πανίδα), ή για την ακεραιότητα κάποιου χώρου αρχαιολογικής ή καλλιτεχνικής κληρονομιάς.

Πολιτική της ΕΒΙΑΡ Α.Ε. είναι να προσπαθεί να βελτιώνεται συνεχώς ώστε, οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των πελατών της να καλύπτονται χωρίς να διακυβεύεται η αξιοπιστία των παρεχόμενων προς αυτούς υπηρεσιών και χωρίς σπατάλες πόρων.

 

Η Δέσμευση της Διοίκησης και η εστίαση στον Πελάτη

Η δέσμευση της επιχείρησης για παροχή άμεσων και αξιόπιστων υπηρεσιών προς τον πελάτη, δεν είναι περιστασιακή αλλά συνεχής και αδιάλειπτη.

Η Εταιρία προσπαθεί συνεχώς να έχει τους πελάτες της ικανοποιημένους από τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει. Η δέσμευση της Διοίκησης ισχύει για τον καθένα εργαζόμενο χωριστά και για την επιχείρηση ολόκληρη.

Ο πελάτης είναι το κεντρικό πρόσωπο στη δραστηριότητα της ΕΒΙΑΡ Α.Ε. Όλη η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι προσανατολισμένη στην ικανοποίησή του από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επίσης είναι σαφές στην Εταιρία ότι η αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητά της πρέπει να είναι μακρόχρονη και άμεσα συνυφασμένη με την ικανοποίηση του πελάτη, ο οποίος αντιμετωπίζεται με τρόπο που καταδεικνύει τον απόλυτο σεβασμό των αναγκών του.

Η Εταιρία μας πρωτοπορεί στο θέμα αυτό στο χώρο της, δεδομένου ότι είναι μια από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα στο αντικείμενό της, η οποία εφαρμόζει τα συστήματα Ποιότητας ISO 9001-2015, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001-2015 και Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφάλειας & Υγείας OHSAS 18001:2007.