Προστασία & Μετρήσεις Ηλεκτρικών Υποσταθμών Υψηλής, Μέσης & Χαμηλής Τάσης Μελέτη συστημάτων προστασίας, σφαλμάτων, έλεγχος και ρύθμιση των Ηλεκτρονόμων Δευτερογενούς Προστασίας (Η/Ν).

Μελέτη κατασκευή δύο πινάκων προστασίας Μετασχηματιστών 150/20 KV ισχύος 100 MVA.

Μελέτη κατασκευή και εγκατάσταση πίνακα προστασίας, τηλεχειρισμών και Τηλενδείξεων, εναέριας γραμμής 20 KV με Η/Ν υπερφορτίσεως Φάσεων – Γης και Αυτομάτου Επανοπλισμού τύπου IM 30 – DRE της Εταιρίας Microelletrica

Μελέτη σχεδίαση, εγκατάσταση και ρύθμιση των ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας του Κεντρικού Υ/Σ 20 KV εννέα ( 9 ) Η/Ν. ( Η/Ν IM 30 Mikroelletrica )

Commisioning σε ΥΣ 150KV στη Ναύπακτο.

Μέτρηση καλωδίων Μέσης Τάσης ( 50 KV / 1 min )

Έλεγχος και ρύθμιση της μονάδας παραγωγής

Αντικατάσταση των ηλεκτρονόμων προστασίας του Υ/Σ έλεγχος και ρύθμιση για την σωστή λειτουργία ώστε να συνεργάζονται με τα αντίστοιχα μέσα προστασίας της ΔΕΗ (Η/Ν SPAJ 140 A.B.B. )

Μετρήσεις των παραμέτρων του δικτύου

Αντικατάσταση των τριών ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας και ρύθμιση τους για επιλογική προστασία με τη ΔΕΗ στον Κεντρικό Υποσταθμό 20 KV. (Η/Ν SPAJ 140 A.B.B.)

Μετρήσεις των παραμέτρων του δικτύου Χ.Τ.

Μέτρηση Μετασχηματιστού Ισχύος 20 KV ( Αντοχή σε Βιομηχανική συχνότητα 37.5 KV / 1min )

Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος προστασίας και ρύθμιση για επιλογική προστασία με τη ΔΕΗ του Υ/Σ της συμπαραγωγής ως και την αυτόματη ρύθμιση και παραλληλισμού στη Μ.Τ. (Η/Ν SPAJ 140, SPAU 110, SPAA 348 C A.B.B. )

Μελέτη σχεδίαση, εγκατάσταση και ρύθμιση των ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας του Κεντρικού Υ/Σ 20 KV τέσσερις ( 4 ) Η/Ν. (Η/Ν SPAJ 140 A.B.B.)

Έλεγχος των ηλεκτρονόμων προστασίας στο Αιολικό Πάρκο στο όρος Αττάβυρος της Ρόδου.

Μελέτη, εγκατάσταση και ρύθμιση των Ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας
των πεδίων Μ.Τ του Κτιρίου Ενέργειας και των τροφοδοτικών πεδίων στον χώρο
παραπλεύρως της Δ.Ε.Η, συνολικά δέκα πέντε ( 15 ) Η/Ν. (Η/Ν SPAJ 140 A.B.B. )

Σύμβαση για τον έλεγχο των ηλεκτρονόμων προστασίας σε 681 Υ/Σ τύπου ΒΚ II των Πελατών Μ/Τ. της Περιφέρειας Αττικής.

Εγκατάσταση ηλεκτρονόμων προστασίας στις δύο εναέριες αναχωρήσεις για τον έλεγχο σφαλμάτων γης (Η/Ν SPAU 110 A.B.B. )

Μελέτη και εγκατάσταση αλληλεσυνδέσεων μεταξύ των πεδίων του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Δ.Ε.Η. για τον μη παραλληλισμό των γεννητριών της συμπαραγωγής με τη Δ.Ε.Η.

Μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση και ρύθμιση των ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας (υπερένταση φάσεων γης – αντιστρόφου Ισχύος – μηδενικής ακολουθίας τάσεως)του συστήματος παραλληλισμού της συμπαραγωγής με τη Δ.Ε.Η. στη Μέση Τάση.

Μέτρηση των ρευμάτων και αρμονικών στους κόμβους των Μ/Σ Ισχύος 150/20-20 KV Ισχύος 100 KVA στο Κ/Δ της Δ.Ε.Η.

Προμήθεια και αντικατάσταση των Η/Ν δευτερογενούς προστασίας στους Μ/Σ του Υ/Σ.

Έλεγχος των ηλεκτρονόμων προστασίας Βρόχου και Μ/Σ
Η/Ν PS 441 και PS431 ALSTOM

Μετρήσεις μονώσεων των κυκλωμάτων και δαπέδων Χειρουργείων.

Μετρήσεις μονώσεων των κυκλωμάτων και δαπέδων Χειρουργείων.

Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης μονώσεων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων του χώρου ανάνηψης των χειρουργείων και του καρδιοχειρουργικού

Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης μονώσεων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των χειρουργείων και της ΜΕΘ.

Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης μονώσεων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των χειρουργείων και του χώρου ανάνηψης.

Εργασίες λειτουργικού ελέγχου και μετρήσεων σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στην Μονάδα CCR και στις Μονάδες Revamping, στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης, ως υπεργολάβος της ΑΥΓΙΔΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ.

Μελέτη σχεδίαση και εγκατάσταση των ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας του Κεντρικού Υ/Σ 20 KV εννέα ( 9 ) Η/Ν, όπως επίσης την ρύθμιση τους για επιλογική προστασία με τη ΔΕΗ . (Η/Ν SPAJ 140 A.B.B. )

Έλεγχος ποιότητας Μετασχηματιστή με μέτρηση SFRA.

Μέτρηση tanδ Μετασχηματισή σε εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Λαύριο.

Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής καλωδίων ΜΤ με την μέθοδο VLF, διαγνωστικές μετρήσεις Μ/Σ ισχύος (λόγος, πολικότητα), Μέτρηση αντίστασης γείωσης, Διηλεκτρικές δοκιμές γεννητριών, κινητήρων, Μετασχηματιστών ισχύος και Έλεγχος ρυθμίσεων και λειτουργίας Ηλεκτρονόμων προστασίας σε Υβριδικό Ενεργειακό Πάρκο στην Ικαρία.