Δυναμικό Εταιρίας Για κάθε Έργο και για κάθε υπηρεσία της Εταιρίας, ανεξάρτητα από το μέγεθος, υπάρχει λεπτομερής και έγγραφος προγραμματισμός της εκτέλεσης και σχεδιασμός της ποιότητας.

Η Eταιρία, διαθέτει άρτια υποδομή τόσο σε θέματα τεχνογνωσίας όσο και σε εξοπλισμό για την κατασκευή, την επισκευή και την επίβλεψη λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Αναλυτικά:

Το έμψυχο δυναμικό της Επιχείρησης διαθέτει μεγάλη εμπειρία (μεγαλύτερη των 20 ετών) στις μελέτες Υποσταθμών, σφαλμάτων, ρυθμίσεων επιλογικής προστασίας, στην κατασκευή, στη συντήρηση και στην επίβλεψη της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τόσο στις εγκαταστάσεις του Ιδιωτικού τομέα όσο και της ΔΕΗ.

Το προσωπικό που συγκροτεί τα συνεργεία είναι τεχνικό προσωπικό υψηλής τεχνικής κατάρτισης (ότι καλύτερο διαθέτει αυτή τη στιγμή η σχετική αγορά εργασίας) με πολύχρονη εμπειρία στις κατασκευές και επισκευές. Η εταιρία απαρτίζεται από Ηλ/γους-Μηχ/γους Μηχ/κους ΠΕ, Ηλ/γους Μηχ/κους ΤΕ, Ηλεκτροτεχνίτες, Τεχνικό Προσωπικό. Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και επίβλεψη του προσωπικού είναι συνεχής.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τις κατασκευές και τις επισκευές καθώς και η αποθήκη ανταλλακτικών (stock) που διαθέτουμε, μας δίνουν την ικανότητα για άμεση και άρτια εκτέλεση των εργασιών.

Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός, εγγυάται τα αποτελέσματα των μετρήσεων και ελέγχων που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις των πελατών.

Η τεχνική μας τεκμηρίωση περιλαμβάνει όλες τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές (IEC, EN, Προδιαγραφές ΔΕΗ, κλπ) που αφορούν εγκαταστάσεις και εξοπλισμό στο αντικείμενο δραστηριοποίησής μας, όσο και κάθε ισχύοντα κανονισμό και νομοθετική απαίτηση που μας αφορά (ΕΛΟΤ HD384 , ΚΕΣΥΓΗΕ, Οδηγίες ΔΕΗ, κλπ).