Συστήματα προστασίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Ανάλυση σφαλμάτων, προστασία ζυγών (διαφορική προστασία ή προστασία έναντι τόξου), προστασία εναέριων ή υπόγειων αναχωρήσεων, προστασία Μ/Σ (τόσο του ενεργού μέρους όσο και του κελύφους), συνδυασμοί μέσων προστασίας και επιλογική προστασία, ρυθμίσεις των Ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας τόσο σε σχέση με την επιλογικότητα όσο και με την προστασία των εγκαταστάσεων.

Μέτρηση αγωγιμότητας μονωτικών δαπέδων κρίσιμων χώρων σύμφωνα με την Οδηγία 1/2004 Υπουργείου Υγείας

Έλεγχος λειτουργίας μονάδων προστασίας μόνωσης κρίσιμων χώρων.

Έλεγχος λειτουργίας Μ/Σ έντασης και τάσης (καμπύλες μαγνητίσεως)
Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ευθύνης

Επικοινωνήστε μαζί μας να συζητήσουμε την εφαρμογή σας