Έλεγχος, Πιστοποίηση Εξοπλισμού

Πραγματοποιούμε διαγνωστικές μετρήσεις για τον έλεγχο  της εγκατάστασης

Μ/Σ Ισχύος: Λόγος, Αντίσταση Μόνωσης, Αντίσταση Τυλιγμάτων, Εφδ, Διηλεκτρική Αντοχή Ελαίου

Πίνακες Μέσης/Χαμηλής Τάσης: Μέτρηση Μόνωσης, Διηλεκτρική Αντοχή με συσκευή AC50KV, έλεγχος ΗΝ, μέτρηση Μ/Σ τάσης, έντασης

Καλώδια Μέσης και Χαμηλής Τάσης:  Διηλεκτρική Αντοχή καλωδίων με DC, AC, Megger, VLF, διάγνωση κατάστασης καλωδίων με μέθοδο μερικών εκκενώσεων PD

ΑΔΙ: Μέτρηση ON/OFF, ταυτοχρονισμός φάσεων, αντίσταση διάβασης κ.α.

Έλεγχος εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD384.
Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ευθύνης

Επικοινωνήστε μαζί μας να συζητήσουμε την εφαρμογή σας